Werkplan - Stichting Leergeld Limburg

Ga naar de inhoud

Hoofdmenu:

Werkplan

 


Stichting Leergeld Limburg


Werkplan 2014


Algemeen

Ter uitvoering van het Meerjarenbeleidplan 2014-2016 heeft Leergeld Limburg in 2014 diverse projecten gepland om kinderen uit gezinnen met minimale financiële middelen in staat te stellen om samen met andere kinderen deel te nemen aan binnenschoolse en buitenschoolse activiteiten. In het Meerjarenbeleidplan onder hoofdstuk: ‘Uitwerking plan voor provinciale subsidie’ is aangegeven in welke mate de projecten aansluiten bij de provinciale doelstellingen op het brede terrein van zorg en leefbaarheid.

Meedoen is van belang voor het zelfbeeld van het kind. Kinderen worden door meedoen verder niet uitgesloten van activiteiten, en komen dus niet in een sociaal isolement terecht. Hierdoor wordt voorkomen dat schade wordt berokkend aan hun ontwikkeling en ontplooiingsmogelijkheden. Verder wordt door meedoen voortijdige schooluitval belemmerd, waardoor het gevaar dat zij af zullen glijden naar een maatschappelijke onderklasse of criminaliteit wordt beperkt. Ook heeft meedoen een positieve invloed op de sociale veiligheid door het verschaffen van een zinvolle vrijetijdsbesteding.

In de werkwijze van Leergeld worden de gelden voor meedoen-projecten rechtstreeks betaald aan scholen, clubs of andere verenigingen.

Naast de uitvoering van meedoen-projecten zullen in 2014 de regionale leergeldinstellingen een belangrijke verwijsfunctie vervullen naar de ouders/verzorgers van de binnen de doelgroep van Leergeld vallende kinderen. Deze verwijsfunctie blijft echter niet beperkt tot de wettelijke uitkeringsinstanties - zoals Gemeentelijke Sociale Dienst, UWV, Belastingdienst (toeslagen) – maar strekt zich ook uit naar andere hulpverleners zoals kredietbanken, bureaus voor jeugdzorg, instellingen voor gezondheidszorg en maatschappelijke dienstverlening (GGD en Riagg), instellingen voor algemeen maatschappelijk werk, Humanitas, voedselbanken, kledingbanken, Vincentiusverenigingen, Emmaus- en andere kringloopwinkels, welzijnsinstellingen e.d. Hoewel er geen registratie plaats vindt van de tijd die deze verwijzing vraagt van de intermediairs, zijn er vele uren op jaarbasis mee gemoeid.Deze verwijzingstaak van Leergeld is een afgeleide taak en draagt indirect bij tot armoedebestrijding.

Een andere afgeleide taak van Leergeld vormt het bevorderen dat vrijwilligers voor de functie van intermediair worden aangetrokken, die zelf een inkomen genieten dat zich op of rond het sociaal minimum beweegt (actieve maatschappelijke participatie). Het beleid is er op gericht dat een substantieel gedeelte van de intermediairs wordt gevormd uit deze doelgroep.

Projecten

De projecten zijn gerangschikt in categorieën. Categorie onderwijs heeft betrekking op binnenschoolse activiteiten; de overige categorieën betreffen buitenschoolse activiteiten.
Meedoen aan binnenschoolse activiteiten

Categorie onderwijs

Project vroeg en voorschoolse educatie

Dit project wordt alleen uitgevoerd door Leergeld Roermond e.o.
VVE-peuterspeelzalen bieden niet alleen het reguliere programma voor peuterspeelzalen, maar richten zich daarnaast speciaal op taalstimulering van 2 tot 4 jarige kinderen uit kanswijken in Roermond, waar veel mensen van buitenlandse afkomst wonen. Alle VVE peuterspeelzalen vormen een “koppel” met de onderbouw van de basisscholen in de wijk. In de VVE peuterspeelzalen werken twee gekwalificeerde pedagogisch medewerkers per groep. Ze werken volgens het taalstimuleringsprogramma “Startblokken van Basisontwikkeling” voor kinderen van 2 tot 4 jaar. Dit programma loopt door in groep 1 en 2 van de basisschool. De voortgang van het stimuleringsprogramma wordt getoetst door middel van de CITO taaltoets voor kinderen vanaf 3 jaar. Daarnaast wordt er gewerkt met een peutervolgsysteem. In gesprekken met ouders/verzorgers bevorderen intermediairs dat kinderen uit de doelgroep, in de leeftijd van 2-4 jaar, die in een achterstandssituatie verkeren deelnemen aan de activiteiten van een VVE-peuterspeelzaal. Er zijn regelmatige contacten van de intermediairs met de VVE-peuterspeelzalen. En als daartoe aanleiding bestaat vindt er een evaluerend bestuurlijk overleg plaats met de Stichting Kinderopvang Roermond. In Leergeld Roermond e.o. behoort dit project tot de kerntaak van deze instelling. De toekenning wordt verleend voor één schooljaar; en jaarlijks wordt getoetst of voldaan wordt aan de vergoedingscriteria.

Project schoolse activiteiten basisonderwijs

Kinderen uit de doelgroep worden in staat gesteld om mee te doen aan activiteiten die bekostigd worden uit de ouderbijdrage. Dit zijn alle festiviteiten binnen de school, schoolverlateractiviteiten en schoolkamp/-uitstapjes. Er zijn regelmatige contacten van de intermediairs met de intern begeleiders van de basisscholen. En als daartoe aanleiding bestaat vindt er een evaluerend bestuurlijk overleg plaats met de directies van de scholen. Dit project behoort tot de kerntaak van Leergeld. De toekenning wordt verleend voor één schooljaar; en jaarlijks wordt getoetst of voldaan wordt aan de vergoedingscriteria.

Project schoolse activiteiten voortgezet onderwijs


Kinderen uit de doelgroep worden in staat gesteld om mee te doen aan activiteiten die bekostigd worden uit de schoolbijdrage. Dit zijn activiteiten waarvoor het Ministerie van Onderwijs minder geld beschikbaar stelt, zoals: vormgeving van de identiteit, activiteiten op cultureel gebied, internationale uitwisselingen, schoolreizen en excursies.
Er zijn regelmatige contacten van de intermediairs met de decanen , afdelingleiders en/of leerlingencoördinatoren van de scholen. En als daartoe aanleiding bestaat vindt er een evaluerend bestuurlijk overleg plaats met de directies van de scholen. Dit project behoort tot de kerntaak van Leergeld. De toekenning wordt verleend voor één schooljaar; en jaarlijks wordt getoetst of voldaan wordt aan de vergoedingscriteria. Leerlingen van het Arcuscollege, die onder de doelgroep vallen, kunnen in aanmerking komen voor een bijdrage in de schoolkosten van Stichting Schoolfonds Arcus. De uitvoering van dit fonds berust bij Leergeld Parkstad.

Project tussen- en buitenschoolse opvang


Als de schoolleiding het noodzakelijk acht voor de ontwikkeling van het kind, wordt een kind uit de doelgroep in aanmerking gebracht om gebruik te maken van tussenschoolse en buitenschoolse kinderopvang. Intermediairs onderhouden hierover regelmatig contact met de intern begeleiders van de basisscholen. Dit project behoort tot de kerntaak van Leergeld. De toekenning wordt verleend voor één schooljaar; en jaarlijks wordt getoetst of voldaan wordt aan de vergoedingscriteria.

Project leer- en opvoedingsmoeilijkheden.


Kinderen met taalachterstand, partiële leerdefecten of opvoedingsproblemen kunnen – als dat noodzakelijk wordt geacht – in aanmerking komen voor bijlessen, orthopedagogische begeleiding, studiebegeleiding e.d. Over passende voorzieningen voor deze kinderen uit de doelgroep vindt regelmatig overleg plaats van de intermediairs met intern begeleiders en leerlingencoördinatoren van de scholen. In Leergeld Roermond e.o. behoort dit project tot de kerntaak van deze instelling. De toekenning wordt verleend voor één schooljaar; en jaarlijks wordt getoetst of voldaan wordt aan de vergoedingscriteria. Leergeld Maastricht & Heuvelland en Voedselbank Zuid-Limburg starten in 2014 samen een pilotproject, waarbij aan 15 tot 20 jongeren uit de doelgroep huiswerkbegeleiding en/of bijles wordt aangeboden. De uitvoering zal plaatsvinden door leerlingen van het Stagebureau LVO Maastricht.
De looptijd van dit project is in principe 3 jaar; 2014 is een proefjaar.

Project schoolzwemmen


Alleen in het gebied van Leergeld Maastricht & Heuvelland zijn er nog scholen, die aan de leerlingen schoolzwemmen aanbieden. Zo nodig wordt aan kinderen uit de doelgroep zwemkleding verstrekt, zodat deze ook kunnen deelnemen aan het schoolzwemmen. Verwacht wordt dat schoolzwemmen door gemeenten verder wordt afgebouwd en dat daarom dit project geen lange looptijd meer zal hebben.
In plaats van schoolzwemmen worden kinderen uit de doelgroep in toenemende mate in de gelegenheid gebracht om individueel zwemonderricht te volgen op kosten van Leergeld. Onder de categorie sport wordt hierop nader ingegaan.

Meedoen aan buitenschoolse activiteiten

Algemeen


In beginsel kan slechts voor één vereniging – jeugd- sport – of culturele vereniging – een financiële bijdrage voor meedoen worden toegekend; individueel zwemonderwijs wordt gelijkgesteld met het lidmaatschap van een vereniging.

Categorie sport

Tussen de instellingen voor Leergeld in Limburg en Jeugdsportfonds Limburg bestaat een samenwerkingsovereenkomst, waarbij de leergeldinstelling in haar werkgebied (een van) de  intermediaire organisatie(s) is voor het Jeugdsportfonds. Voor de positie van de leergeldinstelling en de mogelijkheden van een vergoeding uit het Jeugdsportfonds is bepalend of en zo ja in hoeverre de gemeenten in het werkgebied van de leergeldinstelling een financiële participatiebijdrage leveren aan het Jeugdsportfonds. Per participerende gemeente is er jaarlijks een maximaal bedrag vanuit het Jeugdsportfonds beschikbaar. De maximale vergoeding uit het Jeugdsportfonds per kind bedraagt – voor contributie, kleding en benodigde sportattributen – € 225,00 per jaar. Als deze vergoeding niet toereikend is, en ook als de gemeentelijke participatie maar beperkt is, kan een beroep worden gedaan op de Kledingbank Limburg en op de kledingafdeling van Voedselbank Limburg-Zuid, voor de verstrekking van sport- en zwemkleding. Hierover zijn met beide instellingen afspraken gemaakt.

Project individueel zwemonderricht

Bij sportbeoefening wordt de prioriteit gelegd bij individueel zwemonderricht. Voordat kinderen uit de doelgroep in de gelegenheid worden gesteld om deel te nemen aan andere vormen van sportbeoefening, wordt daarom gestimuleerd dat zij eerst het volledig zwemdiploma behalen. Individueel zwemonderricht kan onder de vergoedingsregeling van het Jeugdsportfonds vallen. Dit is helaas niet het geval in alle participerende gemeenten. De intermediairs hebben regelmatig overleg over de vorderingen van deze kinderen met de zwemles- coördinatoren van de zwembaden, en – als de JSF-bijdrage van toepassing is – rapporteren zij periodiek hierover aan het Jeugdsportfonds. Dit project behoort tot de kerntaak van Leergeld. De toekenning wordt verleend voor één kalenderjaar; en jaarlijks wordt getoetst of voldaan wordt aan de vergoedingscriteria.

Project sportverenigingen

Dit project omvat sportbeoefening via het Jeugdsportfonds. Gestimuleerd wordt sportbeoefening in teamverband. De intermediairs controleren regelmatig of het kind deelneemt aan de betaalde sportactiviteit, onderhouden contacten met de sportverenigingen en rapporteren het Jeugdsportfonds periodiek of het kind voldoet aan de door het Jeugdsportfonds gestelde vergoedingscriteria.
Dit project behoort tot de kerntaak van Leergeld. De toekenning wordt verleend voor één sportjaar; en jaarlijks wordt getoetst of voldaan wordt aan de vergoedingscriteria.

Project sportevenementen

Als additionele activiteit worden door Leergeld Maastricht & Heuvelland en Leergeld Parkstad kinderen uit de doelgroep soms in staat gesteld om deel te nemen aan sportevenementen, zoals toernooien, sportkamp e.d. Dit gebeurt op verzoek van of in samenspraak van de intermediairs met de sportverenigingen en/of organisatoren van sportevenementen.
De looptijd van dit project is kort cyclisch van aard.

Categorie cultuur

Project muziekonderwijs

Dit project omvat het volgen van muzieklessen aan een muziekschool, particuliere opleidingsinstituten of bij een eigen opleiding van een zangkoor of hafabra-vereniging. Over de vorderingen van de kinderen onderhouden de intermediairs regelmatig contact met de docenten of studiebegeleiders van de opleidingsinstituten. Dit project behoort tot de kerntaak van Leergeld. De toekenning wordt verleend voor één kalenderjaar; en jaarlijks wordt getoetst of voldaan wordt aan de vergoedingscriteria.

Project muziekverenigingen

Dit project omvat muziekbeoefening in verenigingsverband (zangkoor of hafabra-vereniging). Deze wijze van muziekbeoefening wordt gestimuleerd, vanwege de meerwaarde hiervan voor de ontwikkeling en vorming van de kinderen. Over de vorderingen van de kinderen en hun participatie in de verenigingsactiviteiten onderhouden de intermediairs regelmatig contact met de jeugdcoördinatoren van de muziekverenigingen. Dit project behoort tot de kerntaak van Leergeld. De toekenning wordt verleend voor één kalenderjaar; en jaarlijks wordt getoetst of voldaan wordt aan de vergoedingscriteria.

Project musea/theater

Als additionele activiteit worden door Leergeld Maastricht & Heuvelland en Leergeld Parkstad kinderen uit de doelgroep soms in staat gesteld om voor kunstzinnige vorming enkele keren per jaar een museum of een theatervoorstelling te bezoeken. Tijdens het periodiek contact van intermediairs met ouders/verzorgers wordt deelneming aan deze vorm van kunstzinnige vorming besproken.
De looptijd van dit project is kort cyclisch van aard.

Categorie welzijn

Project jeugdbeweging

Dit project omvat de deelname van kinderen uit de doelgroep aan een bij Scouting Nederland aangesloten vereniging. Intermediairs onderhouden met jeugdleiders regelmatig contact over de wijze van functioneren van hun kinderen. Dit project behoort tot de kerntaak van Leergeld. De toekenning wordt verleend voor één kalenderjaar; en jaarlijks wordt getoetst of voldaan wordt aan de vergoedingscriteria.

Project kindervakantiewerk

Dit project is vooral bedoeld voor kinderen uit de doelgroep, waarvoor de ouders/verzorgers tijdens de zomervakantie geen (vakantie)uitstapjes kunnen organiseren. Tijdens het periodiek contact van intermediairs met ouders/verzorgers wordt deelneming aan deze vorm van vrijetijdsbesteding besproken. Ook onderhouden intermediairs regelmatig contact met instellingen voor kindervakantiewerk.
De looptijd van dit project is kort cyclisch van aard.

Fietsproject

Aan kinderen uit de doelgroep, die voor het volgen van voortgezet onderwijs een fiets nodig hebben, kan – als daartoe aanleiding bestaat – een opgeknapte tweedehandse fiets worden verstrekt.
De leergeldinstellingen in Maastricht & Heuvelland, Parkstad en Weert en omstreken voeren dit project uit. Hierover maken intermediairs afspraken met ouders/verzorgers van kinderen en handelaren in tweedehands fietsen. De looptijd van dit project is afhankelijk van de beschikbaarheid van betaalbare tweedehands fietsen c.q. de voor dit project beschikbare geoormerkte donatiegelden.

PC-project

De meeste leergeldinstellingen verstrekken tweedehands pc’s aan kinderen uit de doelgroep, die voortgezet onderwijs volgen. De verstrekking van deze ICT-apparatuur is niet alleen van belang voor het volgen van onderwijs, maar ook om deel te kunnen nemen aan sociale media e.d. Leergeld Roermond e.o. verstrekt nieuwe laptops in bruikleen, aan kinderen uit de leerjaren 1, 2 en 3 van het voortgezet onderwijs waarvan de schoolleiding de beschikbaarheid van een eigen laptop wenselijk / noodzakelijk vindt voor het volgen van het onderwijs. De intermediairs maken hierover afspraken met de schoolleiding en de ouders/verzorgers van de kinderen. De looptijd van dit project is afhankelijk van de beschikbaarheid van goede tweedehands pc’s c.q. de voor dit project beschikbare geoormerkte donatiegelden. In beginsel vindt de verstrekking slechts eenmalig plaats.

Project welzijnsevenementen
Dit project is een additioneel project. Sommige kinderen uit de doelgroep mogen op kosten van Leergeld deelnemen aan evenementen of hobbyclubs. De toekenning vindt incidenteel plaats. De looptijd is kort cyclisch van aard. De intermediairs maken hierover afspraken met de organisatoren van evenementen/clubs en de ouders/verzorgers van de kinderen.

Samenwerking met andere erkende maatschappelijke organisaties

Er is een intentieverklaring opgesteld over samenwerking tussen Stichting Leergeld Limburg en Stichting Voedselbank Limburg Zuid voor samenwerking in 2014 tussen de leergeldinstellingen en de voedselbanken in Limburg.


 
 
 
Terug naar de inhoud | Terug naar het hoofdmenu